เครื่องสลัดเกล็ดน้ำตาลมะพร้าวสำหรับทำมะพร้าวแก้วแบบกึ่งอัตโนมัติ

Coconut Sugar Shaker for Semi-automatic Coconut Glass Making

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องสลัดเกล็ดน้ำตาลมะพร้าวสำหรับทำมะพร้าวแก้วแบบกึ่งอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นเครื่องที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในกลุ่มชุมชนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุรชัย โกมาลย์ / 0828433764 / Surachai_ko@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นัฐพงษ์ ศรีต้นวงค์

2. กฤษฎา โสภาคะยัง

3. อัสนีย์ ศรีชาทุม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายดุสิต ชลธาร

2. นายชัยธวัช ภารไสว

3. นายณัฐพงษ์ สุพร

4. นายทิวากร กองพิมพ์

วิดีโอ: https://youtu.be/Ni-31lVHWEM