ผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงกึ่งสำเร็จรูปเสริมถั่วแดง

Instant Red Flour Fish with Red Bean

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงกึ่งสำเร็จรูปเสริมถั่วแดง
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถยกระดับคุณภาพของชุมชน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยใช้กระบวนการและทักษะที่ง่าย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชาคริต จันทชาติ / 0836587945 / chakrit20143@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศิวาภรณ์ จินตนา

2. ปฏิญญา ราชโรจน์

3. รชต รัตนวิบูลย์

4. วทันยา ทองเส้ง

5. แขณพา บุญมี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวศศิธร เพ็ชรพัฒน์

2. นางสาวสุชาวลี สนธิพิพัฒน์

3. นางสาวพรรณพัชษา แก้วสนิท

4. นางสาวณัฐธิดา ตันชะโร

วิดีโอ: https://youtu.be/MAzKzoFaPr4