แครกเกอร์เมี่ยงคำแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

Effect of Riceberry Flour on Antioxidant Activities of Miang-Kham Cracker

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แครกเกอร์เมี่ยงคำแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุภาวดี สิงห์ชัย / 0923458886 / supawadee8886@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นภาภรณ์ ฤทธิวัชร์

2. ว่าที่ร้อยตรีพศวีย์ ชรินทร

3. อนุสร สินเพ็ง

4. สุภาพร ยิ่งดัง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอธิปบดี คร้ามอ่วม

2. นายพัชพนธ์ มหาพรม

3. นายอนวัช แวนวน

4. นางสาวณัฐนรี ศรีอภิรัฐ

5. นางสาวณิชาภัทร ถนอมนุช

6. นางสาวนริศรา โพธิ์แก้ว

7. นางสาวสุภาวดี สิงห์ชัย

8. นางนภาภรณ์ ฤทธิวัชร์

9. นายว่าที่ร้อยตรีพศวีย์ ชรินทร

10. นายอนุสร สินเพ็ง

11. นางสาวสุภาพร ยิ่งดัง