เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วอัจฉริยะ

Smart Fingertrip Blood Oxygen Meter

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วอัจฉริยะ
รายละเอียดโดยย่อ: มีระบบรายงานผลปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ตแสดงผลทันที
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ดวงใจ สุขขี / 0646821917 / gug2688@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พัชรินทร์ วิลัยโรจน์

2. อำนาจ พรมขันธ์

3. อรนุช จ่างเจริญ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภูวนัย วระชัย

2. นายธนภัทร กองเพชร

3. นางสาวพลอยชมพู ทองอร่าม

4. นางสาวกรรณิการ์ ธงแถว

วิดีโอ: https://youtu.be/vk0AmXrRIZc