มิเเตอร์ ไอโอที

Meter IoT

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: มิเเตอร์ ไอโอที
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นทั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำในเครื่องเดียวกัน สามารถดูค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ทันทีและตลอดเวลา
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุรศักดิ์ ผาสุขรูป / 0619160321 / num.sak2509@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กนกกาญจน์ ทะวงษา

2. สวคนธ์ มั่งชู

3. ศรัญญา โม้ทอง

4. สถาพร ฝ่ายชาวนา

5. ศิริวัฒน์ บัวภา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายประภากรณ์ ภิธรรมมา

2. นายศิวพันธ์ ลำใย

3. นายชยพล ทับทิมทอง

4. นายธีรเมธ ครองยุติ

5. นายปภาวิทย์ แก้วรักษ์