แอปพลิเคชันเกมรูปแบบความเป็นจริงเสมือนแบบติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์แสดงผลแบบพกพา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการรู้คิด ของผู้สูงอายุที่มีภาวะความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่

Virtual reality game applications on portable display devices to develop ability cognition of elderly people at risk for

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชันเกมรูปแบบความเป็นจริงเสมือนแบบติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์แสดงผลแบบพกพา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการรู้คิด ของผู้สูงอายุที่มีภาวะความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์ / 0950909672 / dtoye002@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนายสุกฤษฎิ์ นิลวดี

2. นายนายวายุ วัฒยะบุญ

3. นายนายภูมัย เฉลิมนนท์

วิดีโอ: https://youtu.be/wXDlxYqu-eI