ศรีอินทนิล หุ่นยนต์ส่งอาหารและยา

Food and Drug Delivery Robot (Sriinthanin)

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ศรีอินทนิล หุ่นยนต์ส่งอาหารและยา
รายละเอียดโดยย่อ: ส่งสิ่งของ ยา และอาหาร อีกทั้งตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ป่วยและรายงานผลเป็นภาพเคลื่อนไหวมายังสถานีควบคุม
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิวกร ธนาพงษธร / 0918305225 / tha_naph@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พิสิฐ พางาม

2. บุรี สุขใส

3. ฐารรรฎร เกรัมย์

4. เมธินทร์ พลเดช

5. ศัตราวุธ ศรีชาติ

6. ธาดา พูนโพธิคา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายจักรพรรดิ์ สระสงคราม

2. นายธนทัต สายแก้ว

3. นายภาณุวัฒน์ งามตรง

4. นายพีระพล เวชจริยาวัฒน์

5. นายพร้อมบุญ อัครชน

6. นางสาวเกียรติสุดา ชื่นรัมย์

7. นายณัฐวุฒิ วาตะรัมย์

8. นายจิรายุ ชมทอง

9. นายฉลองไชย วิจิรัมย์

วิดีโอ: https://youtu.be/qg1DTttA5so