การพัฒนาพลาสเตอร์ปิดแผลจากใบสาบเสือ

The Development of Plaster wound dressing from the tiger tiger leaf

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การพัฒนาพลาสเตอร์ปิดแผลจากใบสาบเสือ
รายละเอียดโดยย่อ: ทำให้เลือดแข็งตัวได้เร็วผลิตจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่าย โดย105 วัน แผ่นผ้าก็อตก็จะย่อยสลายหมด
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จักรพงษ์ คุชิตา / 0958641910 / Kuchita1991@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกัญญารัตน์ ปานรุ่ง

2. นางสาวชลลดา เฮงสวัสดิ์

3. นางสาวบัณฑิตา รองงาม

4. นายธนวัฒน์ สำเนียง

5. นางสาวณัฐณิชา ทองคำ

6. นายปณชัย ปฏิบูรพะ

7. นายอัมรินทร์ ประภากรวิริยะ

8. นายนวนพ กุลประจวบ

9. นายอินทัช ศรีสด

10. นายอัษฎายุธ จันทรลา

11. นายธราเทพ คำใจ

12. นายชัชนันท์ คงดิษฐ์

13. นายกฤชรัช ปัณณกนกโชติ