ระบบแจ้งเตือนผู้ป่วย

Patient Alert System

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ระบบแจ้งเตือนผู้ป่วย
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์นี้สามารถใช้ เรียกพยาบาล กรณีที่ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ สามารถแจ้งเตือนเข้าไปยังแอพพลิเคชั่น LINE ได้ทันทีหลังกดปุ่ม ช่วยให้ ลดภาระของพยาบาลที่ต้องคอยมาตรวจเช็ค
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ / 0816584152 / anotai.t@ovec.moe.go.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จิรวัฒน์ ศรีสว่าง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายชัชนันท์ คงดิษฐ์

2. นายอัมรินทร์ ประภากรวิริยะ

3. นายปณชัย ปฎิบูรพะ