-

Over Drug App

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: -
รายละเอียดโดยย่อ: (1)แอปพิเคชั่นจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติขางยาแต่ละประเภท (2)จะแสดงผลค้างข้างของยาแต่ละชนิดที่กินคู่กัน
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ / 0816584152 / anothi.t@ovec.moe.go.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกฤชรัช ปัณณกนกโชติ

2. นายธนวัฒน์ สำเนียง

3. นางสาวณัฐณิชา ทองคำ