หลักเตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์

Solar Alarm

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: หลักเตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้แหล่งกำเนิดพลังงานใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 12VDC และไฟกระแสสลับ 220 VAC
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์รุ่งนภา พงษ์ช้าง / 0618767555 / Kmutt.rung@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุรัตน์ ทองงาม

2. ธนยศ แดงมณีกุล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณัฏฐ์ชุดา อาสาเสนีย์

2. นางสาวอัญญมณี ชูแก้ว