ชุดเครื่องนอนแบบสลับลอนจากยางพาราสำหรับผู้สูงอายุ

The bedding set wave type from natural latex for the elderly

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดเครื่องนอนแบบสลับลอนจากยางพาราสำหรับผู้สูงอายุ
รายละเอียดโดยย่อ: ชุดเครื่องนอนแบบสลับลอนจากยางพาราสำหรับผู้สูงอายุมีความนิ่ม ช่วยลดโอกาสการเกิดแผลกดทับแก่ผู้สูงอายุ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เทพทอง / 0835395456 / saktheptong@yahoo.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อาบีด๊ะ นุ้ยเอียด

2. วัชรินทร์ รัศมี

3. กนกวรรณ วงค์วัชระบุตร

4. สุจินดา อาบูบาเกอร์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนางสาวน้ำฝน ชูจันทร์

2. นายชนิตพล พาพะหม

3. นายณัฐวุฒิ สีสว่าง

4. นางสาวนาถนรี นุ่นขาว

5. นายวัชรพล ช่างสลัก

6. นายชัยชนะ แก้วประชุม

7. นายผดุงเดช หมู่ผึ้ง

8. นางสาวมุทิตา โพธิกุล

วิดีโอ: https://youtu.be/VVRVDFrI2nE