อุปกรณ์กายภาพ ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบประสาทมือและนิ้ว

Physical equipment Patients with hand and finger nervous system problems

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์กายภาพ ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบประสาทมือและนิ้ว
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นมาโดยไม่มีผู้ใดทำมาก่อน เพื่อเป็นการลดช่องว่างและเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฏร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นฤมล เรืองพุฒ / 0622435536 / monden6@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จำเริญ เทพพิมล

2. นฤมล วงษ์แหวน

3. ทิวากร สามิภักดิ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายจักรกฤษณ์ ศรีระจันทร์

2. นายวรวุฒิ ฉิมเรือง