ประคบอบร้อน

Hot Compress

อาชีวศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ประคบอบร้อน
รายละเอียดโดยย่อ: ประคบอบร้อน คือ แผ่นประคบที่นำมาต่อยอดทางด้านของรูปแบบ ลักษณะให้มีความทันสมัย และสะด
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นางสาวปภาวรินท์ นักธรรมา / 0882604218 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชิฌา ชาญเชี่ยว

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวศิริวรรณ โยธาราษฎร์

2. นายมานะพล ผิวผ่อง

วิดีโอ: https://youtu.be/wLUWrws27pk