รถพุ่มพวง 2 พลังงานสร้างอาชีพ

Build a Career from Food Motorbike Hybrid Electric

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: รถพุ่มพวง 2 พลังงานสร้างอาชีพ
รายละเอียดโดยย่อ: ประโยชน์ในการใช้งานใช้เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามชนบท เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต่อพ่วงอุปก
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคตราด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์มงคลศักดิ์ ดวงพุทธา / 0951915496 / mongkolsak.d@ovec.moe.go.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วรพจน์ ตรีรัตน์ฤดี

2. ณัฐวุฒิ จันทร์แขวง

3. เกศกนก ปิ่นกุล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเสาวคนธ์ บรรจง

2. นางสาวศศิวรรณ สุภาพ

3. นายคชรัตน์ คงทน

4. นายอภิรักษ์ ผาล่วง