เตาอบโอ่งประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ความร้อน 3 ระบบ

Energy-saving and environmentally-conserving jar oven with 3 heating systems

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เตาอบโอ่งประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ความร้อน 3 ระบบ
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นนวัตกรรมที่เน้นในด้านการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชาญชัย แฮวอู / 0842469909 / Chanchai_478@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชนินทร์ จันทร์ปาน

2. ธีรยุทธ หมื่นระย้า

3. บังอร ดำด้วงโรม

4. รวิวัฒน์ คำหวาน

5. สุปราณี ศรีสะอาด

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายปาณวัฐ รักรอดจิต

2. นางสาวแพรวพราว ชีวี

3. นายปีติภัทร ยอดทองดี

4. นางสาวพรภิมล ยุพงษ์