เรือเก็บขยะควบคุมผ่านวิทยุด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์

Garbage Glean Boat Controlled via Radio with solar radiation

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เรือเก็บขยะควบคุมผ่านวิทยุด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: เรือเก็บขยะบังคับวิทยุด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์สามารถควบคุมผ่านสัญญาณวิทยุในระยะ 100 เมตร
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศรายุทธ เมาฬี / 0878306365 / Sarayoot-Avon@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสราวุฒิ พ่อธานี

2. นายชิษนุชา เหลาทอง

3. นายรพีวิชย์ ศรีเงิน