รถฉีดพ่นสารเหลวควบคุมระยะไกลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Solar powered remote control sprayer truck

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: รถฉีดพ่นสารเหลวควบคุมระยะไกลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: นำไปใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่พืชสวน ใช้งานง่ายลดการจ่างแรงงาน
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อาทิตย์ แก้วแดง / 0840502110 / Artit_bun@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เปรม เพ็งยอด

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภูวิศ ธิขันติ

2. นายธนากร จั่นแพ

3. นางสาวญาณิศา แก้วดวงผาง