ทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

Floating solar cell

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้งานในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าควบคุมการทำงานด้วยรีโมท ทั้งปั๊มน้ำและบำบัดน้ำเสียได้ในตัวพร้อมกัน
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พัฒนา ศรีธาราม / 0839265961 / pattanasktc@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นวลน้อง ชูจันทร์

2. พงศกร พันธนิติ

3. พิเชษฐ อินทร์คำ

4. วายุ หันสมร

5. เสาวลักษณ์ ล้วนฤทธิ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเจษฎาภรณ์ แก้วศรี

2. นางสาวอัจฉรา พรมสิทธิ์

3. นายณัฐวุฒิ รักพวก

4. นายภาณุ บุญนาค

5. นายภาณุรักษ์ สายสร้อย

6. นายวรายุส นาคนาคา

วิดีโอ: https://youtu.be/2kJeB1-SDwA