เอช ดับบลิว ครีมขจัดคาบไร้สารเคมี

HW Chemical-free stain remover cream

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เอช ดับบลิว ครีมขจัดคาบไร้สารเคมี
รายละเอียดโดยย่อ: HWครีมขจัดคาบไร้สารเคมี ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปราศจากสารเคมี
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภาวรินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุธากา ซางซื่อมูล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวแสงหอม ลุงหลิ่ง

2. นางสาวหวาน ช่างอ่อน

3. นางสาวนัชชา ไอ่ทุง

วิดีโอ: https://youtu.be/i2An2UgV2RY