เรือไฟฟ้าบังคับวิทยุเพื่อการเกษตร

Radio controlled electric Boat for agriculture

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เรือไฟฟ้าบังคับวิทยุเพื่อการเกษตร
รายละเอียดโดยย่อ: เรือไฟฟ้าบังคับวิทยุเพื่อการเกษตรสร้างเพื่อนำมาใช้ทดแทนเรือที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาแพง
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลี / 0812560954 / kittisakjung@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กษม ชูก้าน

2. สามารถ เกษแก้ว

3. ประยูร ภูมิกอง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนกฤต จันทร์เพ็ชร

2. นายอามือ ปาทาน

3. นายศันสนะ ทองเย็น

วิดีโอ: https://youtu.be/k9m2RV2VK04