โซล่าห์พลาสม่าคัสเตอร์

Solar Plasma Custer

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โซล่าห์พลาสม่าคัสเตอร์
รายละเอียดโดยย่อ: โซล่าห์พลาสม่าคัสเตอร์ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โอโซนเจนเนอเรเตอร์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์รุ่งนภา พงษ์ช้าง / 0618767555 / Kmutt.rung@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุรัตน์ ทองงาม

2. ธนยศ แดงมณีกุล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพงษ์ศกร พวงบุบผา

2. นายธนธรณ์ ขุนวงษ์

3. นายไชยภัทร เมืองมั่น

วิดีโอ: https://youtu.be/QLtN0STkIRc