เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

Solar powered water pump

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้น้ำมัน
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณภัทร ไม้แก้ว / 0867960698 / maikeawjo@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรายุทธ เตละวานิช

2. พรรณิภัทร วังบุญคง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายณัฐวุฒิ สุดเอียด

2. นายศุภชัย ชูจันทร์