จอมขัด น้ำยาขัดเครื่องหนังจากเปลือกผลไม้

Jomkhat Leather polish from fruit peels

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: จอมขัด น้ำยาขัดเครื่องหนังจากเปลือกผลไม้
รายละเอียดโดยย่อ: จอมขัดน้ำยาขัดเครื่องหนังจากเปลือกผลไม้ช่วยในการขัดเให้มันวาวดับกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ของเครื่องหนัง
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภารินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วรัษทญา ยาสมุทร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสาวิตรี ทับทอง

2. นางสาวปริญญา พุทธา

3. นางสาวณัฐธิดา วิละแสง

วิดีโอ: https://youtu.be/iG-iZC6jmKc