เครื่องก่อไฟเตาถ่าน

Ignite machine for Charcoal Stove

อาชีวศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องก่อไฟเตาถ่าน
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องก่อไฟเตาถ่าน เป็นเครื่องที่ถูกออกแบบพัฒนาการใช้งานให้เหมาะสมสำหรับในการประกอบอาชีพ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นัฐพงษ์ ศรีต้นวงค์ / 0854611579 / apcsritonwong@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุรชัย โกมาลย์

2. กฤษฎา โสภาคะยัง

3. อัสนีย์ ศรีชาทุม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายดุสิต ชลธาร

2. นายชัยธวัช ภารไสว

3. นายณัฐพงษ์ สุพร

4. นายทิวากร กองพิมพ์

วิดีโอ: https://youtu.be/DaS7_JxVZRM