จาวดอยสร้อยคอล้านนาประยุกต์

Jawdoi Lanna Necklace

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: จาวดอยสร้อยคอล้านนาประยุกต์
รายละเอียดโดยย่อ: จาวดอย สร้อยคอล้านนาประยุกต์ ฝีมือที่ประณีตเสริมสร้างรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภาวรินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศศิวิสุทธิ์ อุปพันธ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอินทิรา ชนะคำ

2. นางสาวปุ้น นายปะ

3. นายเจริญชัย เลิศชัยสหกุล

4. นางสาวนภาลักษณ์ เลาะเชอะ

5. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์คุ้ม

วิดีโอ: https://youtu.be/egPDy0dnthY