คันฉ่องหัตถศิลป์ลายทอง

Golden Handicraft Mirror

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: คันฉ่องหัตถศิลป์ลายทอง
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นชิ้นงานสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีการเรียนการสอน ทางด้านทักษะ งานสลักด
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สมชาย น้อยทับทิม / 0862808831 / somchainoytubtim@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อำนาจ พรหมเดช

2. สมศรี สุวรรณวงศ์

3. เศกศักดิ์ ยอดศรี

4. นิรุต มีสุข

5. สมชาย น้อยทับทิม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพีรณัฐ เสือแก้ว

2. นายนายอนุสิทธิ์ แสนชอบ

3. นายรวิพล เอกสุข

วิดีโอ: https://youtu.be/rEE5iGAVZX0