โมเดลจำลองสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรังพร้อมเสียงบรรยาย

The Top Attractions to Visit in trang Mock-up

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โมเดลจำลองสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรังพร้อมเสียงบรรยาย
รายละเอียดโดยย่อ: โมเดลจำลองสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรังพร้อมเสียงบรรยายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จิรภัทร์ อนุกูลพันธ์ / 0867427330 / Chitaphat0502@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นราพงษ์ อนุกูลพันธ์ อนุกูลพันธ์

2. ปิยนาถ บูรณภิรมย์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสิรินันท์ จงจิต

2. นางสาวนริศรา เจริญฤทธิ์

3. นายมานะ อิสรงค์

4. นางสาวพิมพ์มาดา เฉ่งไล่

วิดีโอ: https://youtu.be/5zwuOeoIK3A