ระบบแจ้งเหตุแบบไร้สาย รองรับการทำงาน IoT

Wireless alarm system support IoT

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ระบบแจ้งเหตุแบบไร้สาย รองรับการทำงาน IoT
รายละเอียดโดยย่อ: ออกแบบสามารถใช้ระบบวิทยุสื่อสารและระบบ IoT และปรับการใช้งานได้หลากหลาย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พิสิฐ พางาม / 0823661386 / pisith.pangam@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. บุรี สุขใส

2. รุ่งฤดี เลิศศิริ

3. ศิวกร ธนาพงษธร

4. ดวงนภา ไหมพรม

5. วิภารัตน์ พบขุนทด

6. ศัตราวุธ ศรีชาติ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธีรยุทธ ช่างทำ

2. นายพันธกานต์ พิรุนสุนทร

3. นายจักรพรรดิ์ สระสงคราม

4. นายธนทัต สายแก้ว

5. นายภาณุวัฒน์ งามตรง

6. นายพีระพล เวชจริยาวัฒน์

7. นายพร้อมบุญ อัครชน

8. นางสาวเกียรติสุดา ชื่นรัมย์

9. นายณัฐวุฒิ วาตะรัมย์