โมฟี่ รถกาแฟรักษ์โลก

Mofee Save the world Coffee Mobile

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โมฟี่ รถกาแฟรักษ์โลก
รายละเอียดโดยย่อ: Mofee รถกาแฟรักษ์โลก ซึ่งเป็นรถขายกาแฟที่เลือกใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภาวรินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เกียรติศักดิ์ คนธสิงห์

2. ปิยนันท์ เกตุชั่ง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกฤษณ์ แซ่พ่าน

2. นายศักดิ์ชัย กวีสันติสุข

3. นายชโนดม สุรินทร์แก้ว

4. นายอะเล จางจาง

5. นางสาวมิ้น ลุงหลิ่ง

6. นางสาวขิ่น อินพรม