ชุดโฟมไฟระย้าเงิน

Silver chandelier

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดโฟมไฟระย้าเงิน
รายละเอียดโดยย่อ: การผสมผสานระหว่างหัตถกรรมกับอุตสาหกรรมช่วยทำให้เกิดโอกาสทางการตลาด นำมาใช้ในการตกแต่งอาคาร บ้านเรือน
สถาบันการศึกษา: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ทัศมนต์ แสงช้าง / 0985615645 / tasamon@goldsmith.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ไพเวช วังบอน

2. จุฑามาส คติธิติมา

3. จิราพร มากพยุง

4. นันทพัทธ์ พุกประยูรรัตน์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธีระพงษ์ หอมดอก

วิดีโอ: https://youtu.be/Q-hoZZFYnyM