ชุดเครื่องประดับถมนคราร่วมสมัย

Nakra Of Niello Accessories Coeval Set

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดเครื่องประดับถมนคราร่วมสมัย
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประดับที่สามารถสวมใส่ได้ทุกที่ทุกโอกาสเป็นของฝากของที่ระลึก โดยตัวผลิตภัณฑ์เลือกใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น และแฝงภูมิปัญญาที่มีอัตลักษณ์ของงานหัตถศิลป์เครื่องถมชั้นสูงที่ทรงคุณค่าอีกทั้งตัวผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนากลไกการใช้งานให้สะดวกต่อการสวมใส่ สามารถแยกส่วนชิ้นในการผลิตและประกอบ เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงดูแลรักษาทำความสะอาดตัวผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับ และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครปฐม นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่นำเอาอัตลักษณ์ของสองนครเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว
สถาบันการศึกษา: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นัฏฐ์กิตต์ จุลพรรณ์ / 0961626453 / natthakitjullaphan@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธีรวัฒน์ ประจำเมือง

2. สิริราช ธรรมโกศล

3. ณัฏฐ์ธัญศา จุลพรรณ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนิชาภรณ์ จันทร์แช่ม

2. นางสาวนัฏฐินันท์ ไชโยแสง

3. นางสาวสุพิชา ไล้บัว

4. นายภูภวภัทร คชสินธุ์

5. นายหัสดิน กาญจนรักษ์

วิดีโอ: https://youtu.be/xINvEGRhHRY