เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

Silver Tableware

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการรับประทานอาหารบนโต๊ะ ได้แก่ ช้อนซ่อม มีด จาน แก้ว กาน้ำชา และโถข้าว เชิงเทียน
สถาบันการศึกษา: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พีระยศ แก้วปัญญา / 0814896833 / peerayod@goldsmith.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ไพเวช วังบอน

2. ศรีวิภา ดุษดี

3. จุฑามาส คติธิติมา

4. จิราพร มากพยุง

5. นันทพัทธ์ พุกประยูรรัตน์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเฉลิมชัย ใจปิง