กลัดใจด้วยผ้าไทย

Conflict with Thail cloth

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กลัดใจด้วยผ้าไทย
รายละเอียดโดยย่อ: กลัดใจด้วยผ้าไทย หมายถึง สินค้าที่ละลึก หรือสินค้าที่ทำด้วยมือ ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์โดย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พรพรหม ดียิ่ง / 0967535542 / 1991.deeyimg@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ณัฏฐวุฒิ ชำรัมย์

2. เกวลิน สุริยะสุขประเสริฐ

3. วิรัช สุวรรณทา

4. พีรชาติ พนมรัตน์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจิตรลดา ประจันบาล

2. นางสาวนางสาวรัศมี มะลิงาม

3. นางสาวศศลักษณ์ การะรัมย์

4. นายทศพล ใยดี

5. นางสาวอรอุมา สีเพ็ง

วิดีโอ: https://youtu.be/SR2m-vzJTgU