เรือพลังงานไฮบริดส่งเสริมการท่องเที่ยว

Hybrid boats to promote tourism

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

29 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เรือพลังงานไฮบริดส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นเรือที่รองรับผู้โดยสารไม่เกิน 4 คน สามารถขับเคลื่อนได้ 2 ระบบ ระบบปั่นด้วยเท้าและระบบไฟฟ้า
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุภาษิต จิตรไทย / 0845165865 / opore_entr@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นงค์เยาว์ ประสานทอง

2. ทศพล บุญเลิศ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนากร แว่นวงษ์

2. นายนุศิล ดาวแก้ว

3. นายกิตติศัพท์ สวัสดี

วิดีโอ: https://youtu.be/dw01j21L_xk