โคมไฟผ้าปาต๊ะ “พับพอง"

Batek Lentern “Pubpong”

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โคมไฟผ้าปาต๊ะ “พับพอง"
รายละเอียดโดยย่อ: โคมไฟผ้าปาเต๊ะ พับพอง โดดเด่นด้วยรูปทรงแล้วสื่อถึงเอกลักษณ์พร้อมอนุรักษ์ผ้าถิ่น ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข / 0619416997 / patthongsuk@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สามารถ เนียมมุนี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวภควดี ตันสูงเนิน

2. นายนายณัฏฐภูมิ คงเหล่

วิดีโอ: https://youtu.be/P-ErHBCa5xc