ตาข่ายดักฝันกลิ่นหอม

Fragrant Dream Catcher

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ตาข่ายดักฝันกลิ่นหอม
รายละเอียดโดยย่อ: ตาข่ายดักฝันมีกลิ่นหอมมากขึ้น และยังสามารถที่ให้นอนหลับสบาย มากยิ่งขึ้นบรรเทาความเครียดในเวลาก่อนนอน
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภาวรินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. รมิดา บุญทันสา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกัญจน์พิญช์ พูลจีน

2. นางสาวอรพินท์ ตุ้ยตามพันธ์

วิดีโอ: https://youtu.be/Ku-tcyyFZsI