หมวกสานจากก้านจาก

Woven hats from stalks from

อาชีวศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: หมวกสานจากก้านจาก
รายละเอียดโดยย่อ: หมวกสานจากก้านจากสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นของฝากของที่ระลึก ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กันยารัตน์ เหล่าตระกูล / 0901302686 / kanyarat.ll@technictrang.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อัญชลี เขาพรง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชญาดา วรรณรักษ์

2. นางสาวปุณยนุช เถรว่อง

วิดีโอ: https://youtu.be/Y4-bWGbuzbg