ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบจมชั่วคราวควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

The temporary immersion bioreactor system for plant tissue culture control by smartphone

อุดมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบจมชั่วคราวควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถควบคุมระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนได้ ประหยัดงบประมาณ แก้ปัญหาการฉ่ำน้ำของพืช
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณวงศ์ บุนนาค / 0954950495 / nawong@tsu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชุติมา แก้วพิบูลย์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนิวาริน ภูเก้าล้วน

2. นายเตชณัฐ ศิลปภักดี

วิดีโอ: https://youtu.be/rlnXPle7QVw