การพัฒนาชุดควบคุมระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยสมาร์ทโฟน

The development of a solar water pump controller using a smartphone

อุดมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การพัฒนาชุดควบคุมระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยสมาร์ทโฟน
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นชุดควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ไฟกระแสตรง 150 โวลท์ สั่งงานผ่านมือถือได้
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์บุรินทร์ นรินทร์ / 0947970809 / burinnarin@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภาณุพงษ์ ศรีเพชร

2. นางสาวเอื้อมเดือน ล้อดี