อุปกรณ์ต้นแบบ blue light LED photoactivator เพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค viability PCR

Prototype design of blue light LED photoactivator for viability PCR applications

อุดมศึกษา/เกษตร

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ต้นแบบ blue light LED photoactivator เพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค viability PCR
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์ใช้กับเทคนิค v-PCR มีต้นทุนการผลิตต่ำ ตอบโจทย์การใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ทางด้านอาหารปลอดภัย
สถาบันการศึกษา: คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐมน นิยมเดชา / 0868389005 / nattamon@tu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวรุจิรา พรหมมา

2. นางสาวธนพร เถื่อนถ้ำ

วิดีโอ: https://youtu.be/IFmvr__Hsg4