ชุดตรวจสอบการติดพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กชนิด Centrocestus formosanus ในปลาเศรษฐกิจ

Diagnostic test kit to detect Centrocestus formosanus in economical fish

อุดมศึกษา/เกษตร

9 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดตรวจสอบการติดพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กชนิด Centrocestus formosanus ในปลาเศรษฐกิจ
รายละเอียดโดยย่อ: ชุดตรวจสอบการติดพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กชนิด Centrocestus formosanus ในปลาเศรษฐกิจได้ประยุกต์ใช้เทคนิค LAMP โดยการออกแบบชุดไพรเมอร์ (primers) และตัวตรวจจับ (DNA probe) ที่มีความจำเพาะต่อพยาธิชนิดดังกล่าวขึ้นใหม่ ร่วมกับการใช้เทคนิค LFD สำหรับการตรวจสอบผล ทำให้ได้ชุดตรวจสอบที่มีความแม่นยำ และความไวสูงสำหรับการตรวจสอบพยาธิชนิดดังกล่าวในปลาเศรษฐกิจเป็นครั้งแรก สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับภาคสนามได้ โดยชุดตรวจสอบดังกล่าวสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการติดพยาธิชนิด C. formosanus ในปลาเศรษฐกิจก่อนการส่งออกสำหรับการควบคุมคุณภาพของฟาร์มเพาะเลี้ยง รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับควบคุมและวางแผนป้องกันการระบาดของพยาธิชนิดดังกล่าวได้ต่อไป
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนา ชลธนานารถ / 0810351100 / thapana@g.swu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธนวรรณ เตชางกูร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเมธาวี สบายใจ

วิดีโอ: https://youtu.be/Eln9_VRXtWM