เครื่องมือตรวจวัดและติดตามแอมโมเนียอัตโนมัติพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรั[ตู้ปลาสวยงามเชิงพาณิชย์

Ammonia automatic measurement and monitoring with wastewater treatment system for commercial small-

อุดมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องมือตรวจวัดและติดตามแอมโมเนียอัตโนมัติพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรั[ตู้ปลาสวยงามเชิงพาณิชย์
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องมือวัดแอมโมเนีย ใช้งานง่าย เพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรยุคใหม่ style new gen
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จิราพร ช่อมณี / 0814798992 / chomaee_j@yahoo.co.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศุภกร กตาธิการกุล

2. นิรมล จันทรชาติ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธารากรณ์ ยอดนุสิทธิ์

2. นางสาวอัซนา หมันใจดี

วิดีโอ: https://youtu.be/4Ty0qvYs6UY