อุปกรณ์วิเคราะห์สีและนับจำนวนผลมะนาวด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ

Analysis System and Counting A lemon Using by Image Processing Techniques

อุดมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์วิเคราะห์สีและนับจำนวนผลมะนาวด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถนำอุปกรณ์วิเคราะห์สีและนับจำนวนผลมะนาวด้วยเทคนิคประมวลผลภาพไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์คัดแย กได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เชาวลิต จันภิรมย์ / 0951635593 / vodsaka@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเจษฎา ชุนลาหานาค

2. นายชินกฤต บัวอินทร์

3. นายกันตภณ นายกันตภณ สุวรรณศิลป์

วิดีโอ: https://youtu.be/ACm5LswJFPw