เรือรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์

Solar Powered Plant WATERING BOAT

อุดมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เรือรดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: 1) ใช้เรือที่สร้างขึ้นมาเองหรือเรือที่มีอยู่ในภูมิลำเนา (2) ใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมการควบคุมมอเตอร์
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชิตพล พองผลา / 0611563976 / Tungma2549@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฐิรวัฒน์ ประสพสม

2. ฐิติกร เอี่ยมแสงศรี

3. จักรกฤษณ์ อ่วมแก้ว

4. เกริก โพธิ์ตระกูล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสกล วงษ์ทอง

2. นายเกียรติเมือง กิ่งจำปา