ต้นแบบหุ่นยนต์ทรงกลมเคลื่อนที่ด้วยการกลิ้ง

Spherical Rolling Robot : The Prototype

อุดมศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ต้นแบบหุ่นยนต์ทรงกลมเคลื่อนที่ด้วยการกลิ้ง
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่อใช้สำหรับการดูแลในพื้นที่เกษตรกรรม และใช้สำหรับการวัดพารามิเตอร์ทางกายภาพในแปลงเกษตร
สถาบันการศึกษา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อนุรักษ์ อุดมเวช / 0945825310 / anurak@tsu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายทักษ์ดนัย แก้วประดิษฐ์

2. นางสาวกรพินท์ กองแก้ว

วิดีโอ: https://youtu.be/Pg-oZt89Fao