ลอดช่องกระเจี๊ยบเขียวภูเก็ตอบแห้ง

Dried Phuket Okra Lod-Chong

อุดมศึกษา/อาหาร

68 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ลอดช่องกระเจี๊ยบเขียวภูเก็ตอบแห้ง
รายละเอียดโดยย่อ: กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์ในศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภูเก็ต
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว / 0988814882 / haigirldoll99@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. จารุณี คงกุล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวมารีน่า โยธารักษ์

2. นางสาวเจนจิรา หย่าหลง

3. นางสาวอัยริญ มิ่งพิจารณ์

วิดีโอ: https://youtu.be/NtY210LEVC0