สมาร์ทแคร์ เชอร์วิส

Smart Care Service

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: สมาร์ทแคร์ เชอร์วิส
รายละเอียดโดยย่อ: Application Smart Care Service ที่มีความสมาร์ทในการให้บริการกับผู้ใช้ที่หลากหลาย
สถาบันการศึกษา: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กฤษณา วงศ์ไชยพรม / 0951961453 / kitsanawongchai@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ณัฐธยาน์ น้อยเปียง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายยุทธนา ปัญญาไว

2. นายจีรศักดิ์ พานิช

วิดีโอ: https://youtu.be/l8IVPT23-js