โลหะผสมทางการแพทย์ความแข็งแรงสูงต้นทุนต่ำจากเทคโนโลยีสปาร์กพลาสมาซินเทอริง

High Quality Bone Plate Fabricated by Cost Saving Spark Plasma Sintering Processing

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โลหะผสมทางการแพทย์ความแข็งแรงสูงต้นทุนต่ำจากเทคโนโลยีสปาร์กพลาสมาซินเทอริง
รายละเอียดโดยย่อ: แผ่นดามกระดูกซึ่งผลิตด้วยกระบวนการสปาร์กพลาสมาซินเทอริง ต้นทุนการผลิตต่ำ แต่ยังคงคุณภาพระดับสากล
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์อนรรฆ ขันธะชวนะ / 0818522345 / anak.kha@kmutt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. Katsuyoshi KONDOH

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายณัฐวุฒิ สื่อสวัสดิ์วณิชย์

2. นายกัญจน์พจน์ บรรจงอักษร

3. นายฟ้าใส จันทร์ประภาพ

4. นางสาวอนัญพร ประเสริฐสิทธิ์

5. นายกฤติภัค บัวสำลี

วิดีโอ: https://youtu.be/gaXrN2Iebc8