อุปกรณ์ฝึกและพัฒนาการทรงตัว

LPSfit : Stand by me

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ฝึกและพัฒนาการทรงตัว
รายละเอียดโดยย่อ: LPSfit : Stand by me อุปกรณ์ฝึกและพัฒนาการทรงตัว ที่เลือกฝึกได้ตามความต้องการของแต่ละชนิดกีฬา
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เบญทิวา สุรศาสตร์พิศาล / 0830654231 / benthiwa.s@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กันตพิชญ์ ศักดิ์สวัสดิ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายวสันต์ ชมภู

2. นางสาวศศิทร เทียนขุนทด

3. นายสรวุฒิ ก๋าทอง

4. นายจิราวัฒน์ โสภณปฐมพงษ์

5. นางสาวปทิตตา บุตรพรม